Ο αληθινός δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών

Ο αληθινός δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών.

(Ματθαίου κεφ. ζ' στίχοι 13-20).

«Εισέλθετε δια της στενής πύλης· ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα είς την απώλειαν και πολλοί εισίν oι εισερχόμενοι δι’ αυτής, ότι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα είς την ζωήν, και ολίγοι εισίν οί ευρίσκοντες αυτήν. Προσέχετε δε από των  ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισί λύκοι άρπαγες. Από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς. Μήτι συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν η από τριβόλων σύκα; ούτα πάν δένδρον αγαθόν καρπούς καλούς ποιεί, το δε σαπρόν δεν δρον καρπούς πονηρούς ποιεί. Ου δύναται δένδρον αγαθόν καρπούς πονηρούς ποιείν, ουδέ δένδρον σαπρόν καρπούς καλούς ποιείν. Πάν δένδρον μή ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται. Άραγε από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς».  Μπαίνετε από τη στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρος ο δρόμος που οδηγεί στην καταστροφή και είναι πολλοί εκείνοι που μπαίνουν από αυτή. Είναι στενή η πύλη και στενόχωρος ο δρόμος, που οδηγεί στη ζωή και είναι λίγοι εκείνοι που τον βρίσκουν. Προσέχετε τη τους ψευτοπροφήτες,  που έρχονται κοντά σας με ένδυμα προβάτων, ενώ μέσα τους είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς  τους, Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια σταφύλια η από τα τριβόλια σύκα;  Έτσι κάθε δέντρο καλό φέρνει καλούς καρπούς, ενώ το σάπιο δέντρο φέρνει σάπιους καρπούς. Δεν μπορεί ένα δέντρο καλό να φέρνει κακούς καρπούς, ούτε ένα σάπιο δέντρο να φέρνει καλούς καρπούς. Κάθε δέντρο που δε φέρνει καλό καρπό, το κόβουν από τη ρίζα του και το πετούν στη φωτιά. Ώστε λοιπόν από τους καρπούς θα αναγνωρίσετε τους ψευτοπροφήτες. 

Β' ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1.  Ο ευρύχωρος δρόμος είναι ο δρόμος της αμαρτίας. Είναι ευρύχωρος, γιατί η αμαρτια τουλάχιστον στην αρχή φαίνεται πως είναι εύκολη και βολεύει τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος νομίζει στην αρχή πως γίνεται με την αμαρτία ευτυχισμένος, αλλά ύστερα βλέπει πως γίνεται δούλος της και οδηγείται στο χάσιμο και αυτής της ζωής και της αιώνιας, δηλαδή του Παραδείσου.

2.  Ο στενόχωρος δρόμος είναι ο δρόμος του Χριστού. Ο Κύριος καλεί όλους να απαρνηθούμε τον εγωισμό μας και να αγαπήσουμε το Θεό και τους άλλους ανθρώπους, Κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε και ευχάρκπο. Πρέπει να απαρνηθούμε αυτό που μας αρέσει, για να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού. Πρέπει να εγκαταλείψουμε το κρεβάτι μας για να πάμε την Κυριακή στην εκκλησία Πρέπει να αρνηθώ και να περιορίζω τις λιχουδιές μου, για να βοηθήσω ένα συμμαθητή μου που έχει υλικές ανάγκες. Πρέπει να διακόψω το παιχνίδι μου για να διαβάσω, ώστε να μορφωθώ και να γίνω χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία.

3. Επίσης πρέπει να προσέχουμε και από τους ψευτοπροφήτες. Παρουσιάζονται με τη μορφή προβάτων. Δείχνουν πως δε θυμώνουν, συμπεριφέρονται με μια ψεύτικη ευγένεια και καλοσύνη. Όλα αυτά τα κάνουν για να μας ξεγελάσουν, ώστε να ξεμακρύνουμε από το σωστό δρόμο του Θεού. Τέτοιοι ψευτοπροφήτες είναι οι αιρετικοί όπως π.χ. οι χιλιαστές, οι υλιστές και οι άθεοι κάθε εποχής, που προσπαθούν να παρασύρουν τον κόσμο στο κακό και την καταστροφή. Ο χριστιανός πρέπει να τους αναγνωρίσει από τα έργα τους, που είναι η ψευτιά και ο εγωισμός. Ιδιαίτερα ο μαθητής, όταν δει πως τον πλησιάζουν τέτοιοι άνθρωποι, πρέπει αμέσως να ρωτήσει τους γονείς του, τον ιερέα της Ενορίας του και τον εξομολόγο του (πνευματικό).

Γ' ΔΙΔΑΓΜΑ:

« Εγώ ειμί η οδός, η αλήθεια και η ζωή» (είπε ο Χριστός, Ιωάννη κεφ. ι δ' στίχος 6).

Α' ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

«Σ' αυτό τον κόσμο θα συναντήσετε θλίψη, αλλ' όμως να έχετε θάρρος, γιατί εγώ έχω πια νικήσει τον κόσμο» ( Ο Κύριος, Ιωάννη κεφ. ιστ' στίχος 33).

Ε' ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Γιατί ο δρόμος της αμαρτίας είναι ευρύχωρος;

2. Πώς μπορούμε να βαδίσουμε το στενόχωρο δρόμο του Ευαγγελίου;

3. Πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε από τους ψευτοπροφήτες;