Τα καθήκοντας προς τους άλλους ανθρώπους

Τα καθήκοντα προς τους άλλους ανθρώπους.

(Ματθαίου κεφ. ε' στίχοι 43-48).

«Ηκούσατε ότι ερρέθη, αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου. Εγώ δε λέγω υμίν, αγαπάτε τους εχθρούς υμών, ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς. Και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υμάς και διωκόντων υμάς, όπως γένησθε υιοί του πατρός υμών του εν ουρανοίς, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γαρ αγαπήσητε τους αγαπώντας υμάς, τίνα μισθό ν έχετε; ουχί και οι τελώναι το αυτό ποιούσι; και εάν ασπάσησθε τους φίλους υμών μόνον, τι περισσόν ποιείτε; ουχί και οί τελώναι ούτω ποιούσιν; Έσεσθε ούν ύμείς τέλειοι, ώσπερ ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς τέλειος εστίν».  Έχετε ακούσει πως είπαν, να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους που σας καταριούνται, ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεσθε για εκείνους που σας μεταχειρίζονται άσχημα και σας καταδιώκουν. Έτσι θα γίνετε παιδιά του Πατέρα σας, που είναι στους ουρανούς, γιατί αυτός ανατέλλει τον ήλιο και για τους πονηρούς και τους αγαθούς και βρε- χει και για τους δίκαιους και τους άδικους. Αν αγαπήσετε αυτούς, που σας αγαπούν ποια ανταμοιβή θα έχετε; Το ίδιο ακριβώς δεν κάνουν με τη διαγωγή τους και οι τελώνες; Και αν χαιρετάτε μόνο τους φίλους σας, τι περισσότερο κάνετε; Δεν κάνουν το ίδιο και οι τελώνες; Να είστε λοιπόν τέλειοι, όπως και ο Πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος.

1. Η αγάπη του Χριστού προσφέρεται χωρίς κανένα περιορισμό. Ο μωσαϊκός νόμος έλεγε στους Ισραηλίτες να προσφέρουν μόνο στους συμπατριώτες τους την αγάπη. Όλοι οι άλλοι δεν ήταν «πλησίον» για τους Ισραηλίτες, αλλά εχθροί τους. Ο Κύριος μας καλεί να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους χωρίς καμιά διάκριση. Τοποθετεί μάλιστα ως κέντρο της αγάπης τον εχθρό μας. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και απαραίτητο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρώτος απ' όλους ο Χριστός πρόσφερε την αγάπη στους εχθρούς του.

2.  Όλοι οι άνθρωποι, είτε φίλοι είτε εχθροί μας, είναι παιδιά του Θεού και αδέλφια του Ιησού Χριστού. Χωρίς αυτή την αγάπη δεν μπορούμε να είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Να ζητάμε βοήθεια από τον Κύριο με τη συχνή και θερμή προσευχή. Με τον εκκλησιασμό και τη θεία Κοινωνία. Ο Χριστός μας δυναμώνει, ώστε να μπορούμε να ευλογούμε αυτούς, που μας καταριούνται, να ευεργετούμε αυτούς, που μας μισούν και να προσευχόμαστε γι' αυτούς, που μας βρίζουν και μας καταδιώκουν.

3.  Όταν ο άνθρωπος δείξει μια τέτοια διαγωγή, τότε έχει μέσα του τη βεβαιότητα, πως είναι αληθινό παιδί του Θεού. Το παιδί συνήθως εφαρμόζει εκείνο, που βλέπει στη διαγωγή του πατέρα του. Ο Κύριος μας παρουσιάζει την αγάπη που ο Θεός Πατέρας ανατέλλει τον ήλιο για τους καλούς και τους πονηρούς και ρίχνει τη βροχή για τους δίκαιους και τους άδικους.

4. Η αγάπη του χριστιανού δεν πρέπει να μοιάζει με την αγάπη των άλλων ανθρώπων. Οι άνθρωποι δίνουν αγάπη μόνο σε εκείνους που τους αγαπούν. Δανείζουν χρήματα, σ' εκείνους που ελπίζουν πως θα τα ξαναπάρουν. Ο χριστιανός προσφέρει την αγάπη του σ' όλους τους ανθρώπους, και ιδιαίτερα στον εχθρό του. Μόνον έτσι μοιάζει με τον Ουράνιο Πατέρα του και επομένως αποκτά την τελειότητα του Θεού.

Γ' ΔΙΔΑΓΜΑ:

«Αγαπάτε τους εχθρούς υμών» (Ματθαίου κεφ. |στίχος 44)

Δ' ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

«Σε παρακαλούμε, Κύριε, να διατηρείς με την αγαθότητα σου τους αγαθούς ανθρώπους να μένουν αγαθοί. Με την καλοσύνη σου να μεταβάλεις τους πονηρούς ανθρώπους σε αγαθούς... Να αναθρέψεις τα νήπια. Να διαπαιδαγωγήσεις τους νέους. Να παρηγορήσεις τους δειλούς και μικρόψυχους ανθρώπους. Να επαναφέρεις στην οδό της αλήθειας, όσους πλανήθηκαν και απομακρύνθηκαν από το δρόμο της πίστεως και να τους ενώσεις με την Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία σου» (Ευχή από τη θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου).

Ε' ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.Γιατί πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας;

2. Σε τι πρέπει να διαφέρει η αγάπη του χριστιανού από την αγάπη των άλλων ανθρώπων;

3.Τι σου κάνει εντύπωση από το πιο πάνω κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου;