Αγία Γραφή

 ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ:

Λόγος αὐθεντικός,  θεόπνευστος καί παντοδύναμος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

   Ξέρετε ποιό βιβλίο σημείωσε τίς περισσότερες πωλήσεις στήν Ἑλλάδα τό 2008;... (Πούλησε 250.000 ἀντίτυπα, περισσότερα ἀπό κάθε ἄλλο βιβλίο στή χώρα μας!!!  Καί ἀκόμα αὐτό τό ἴδιο ἦταν τό βιβλίο μέ τίς περισσότερες πωλήσεις σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο γιά μία ἀκόμη χρονιά!)  ...Ἡ Ἁγία Γραφή! 

 Ἡ ἀπάντηση ἀπροσδόκητη γιά πολλούς, γιά μᾶς ὅμως ἀναμενόμενη καί δικαιολογημένη. Γιατί; Διότι ἡ Ἁγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, δέν περιέχει λόγια ἀνθρώπων ἀλλά τόν παντοδύναμο λόγο τοῦ Θεοῦ. Δέν ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού βασανίζουν τήν ἀνθρώπινη ψυχή, γιά τά ὁποία δέν ἔχει δοθεῖ μέσα στήν Ἁγία Γραφή ἄμεση ἤ ἔμμεση ἀπάντηση. Στίς σελίδες της ἀποκαλύπτεται ὅλη ἡ ἀλήθεια γιά τόν Θεό, τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο...

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

   Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός ἔδωσε στό τελειότερο δημιούργημά Του, τόν ἄνθρωπο, τήν τάση νά Τόν ἀναζητᾶ καί ν’ ἀκούει τή φωνή Του, μέσα στήν τόσο θαυμαστά πλασμένη φύση ἀλλά καί μέσα στήν καρδιά του. Αὐτή εἶναι ἡ πρώτη φανέρωση τοῦ Θεοῦ καί τοῦ λόγου Του, ἡ φυσική Θεία Ἀποκάλυψη. Ἀκολούθησε ὅμως καί Θεία Ἀποκάλυψη, ὑπερφυσική.

   Μέσα στή διαδρομή τῆς Ἱστορίας ὁ Θεός ἑτοιμάζει ἀρχικά ἕνα λαό, τόν Ἰσραήλ, πού θά δεχθεῖ καί θά διατηρήσει τή Θεία Ἀποκάλυψη. Μέ ἔκτακτα θαυμαστά γεγονότα καί τρόπους (διάβαση Ἐρυθρᾶς θαλάσσης, Πλάκες Διαθήκης...), μέ συγκεκριμένα, ἐκλεγμένα πρόσωπα (Πατριάρχες, Προφῆτες) τούς ἀποκαλύπτει τόν λόγο καί τό θέλημά Του καί τούς ἑτοιμάζει γιά τή μέγιστη τῶν Ἀποκαλύψεων.  Ποιά;  Τήν Ἐνανθρώπηση τοῦ Ἴδιου τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.

   Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς ἔρχεται στή γῆ γιά νά φανερώσει στόν ἄνθρωπο τήν ἀληθινή γνώση γιά τόν Θεό καί τόν τέλειο ἠθικό Νόμο καί νά ἀνοίξει μέ τή Σταυρική του Θυσία καί τήν Ἀνάστασή του δρόμο ἀληθινῆς ζωῆς καί σωτηρίας .

   Μέσα στήν Ἁγία Γραφή εἶναι θησαυρισμένη ἀπό τούς Ἱερούς συγγραφεῖς, μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅλη αὐτή ἡ Ἱερή Ἀποκάλυψη. Γι’αὐτό ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ἡ βάση καί τό θεμέλιο τῆς Ὀρθόδοξης πίστης,λατρείας καί ζωῆς. Ὅμως συχνά ἀκούγονται κάποια ἐρωτήματα:

1. Ὑπάρχουν μέσα στήν Ἁγία Γραφή ἀναφορές καί σέ πρόσωπα, περιγραφές τόπων, πολέμων, καταστροφῶν (Πύργος Βαβέλ-Κατακλυσμός). Ὅλα αὐτά εἶναι ἀληθινά γεγονότα ἤ μύθοι; (...)

    Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι θεόπνευστη. Γράφτηκε μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπό ἁγίους ἀνθρώπους μέσα στή διαδρομή τοῦ ἱστορικοῦ χρόνου καί τῶν γεγονότων χωρίς νά ἔχει σκοπό τήν ἱστορική πληροφόρηση. Ὅσα ὅμως γεγονότα ἀναφέρει εἶναι ἀπόλυτα ἱστορικά καί ἀδιαμφισβήτητα. Αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τήν ἀρχαιολογική σκαπάνη, τίς παραδόσεις ἄλλων λαῶν ἤ ἀπό σύγχρονους τῶν γεγονότων συγγραφεῖς.  

      Αὐτά τά γεγονότα ἀποκαλύπτουν στόν ἄνθρωπο τήν ἁγία βουλή καί Πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία του. Γιά παράδειγμα: ἡ αἰχμαλωσία τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τούς Βαβυλώνιους καί ἡ καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ εἶναι ἕνα ἀποδεδειγμένο ἱστορικό γεγονός. Δέν χρειαζόταν νά τό ἀποκαλύψει στό συγγραφέα ὁ Θεός. Μέσα ὅμως στό γεγονός αὐτό ἀποκαλύπτεται ἡ Θεία Πρόνοια πού παιδαγωγεῖ τόν Ἰσραήλ γιά τήν ἀποστασία του, πράγμα πού δέν ἀφοροῦσε μόνο τόν τότε λαό τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τούς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς ὅλων τῶν αἰώνων.

 • Ἀποκάλυψη στήν Ἁγία Γραφή εἶναι ὁ θησαυρισμένος Θεῖος Ἠθικός Νόμος ὁ αἰώνιος καί ἀκατάλυτος, πού στήν Καινή Διαθήκη παρουσιάζεται σέ ὅλη του τήν πληρότητα. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός  φανερώνεται στό πλάσμα του καί τοῦ ἐκφράζει τίς θεῖες βουλές Του γιά τή σωτηρία του.

2. Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἡ θεοπνευστία τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπόλυτη; Δέν ὑπεισέρχονται καί προσωπικά στοιχεῖα τοῦ συγγραφέα; (...)

  Οἱ ἱεροί συγγραφεῖς δέν κατέγραψαν μέ μηχανικό τρόπο, καθ’ ὑπαγόρευσιν του Ἁγίου Πνεύματος -λέξη πρός λέξη- μέ ἀμέτοχη τή δική τους σκέψη. Δέχτηκαν τά νοήματα, τίς νεύσεις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ καί τή διατύπωσαν μέ τό δικό τους γλωσσικό ἰδίωμα, χρησιμοποιώντας γνώσεις, ἐμπειρίες καί προσωπικά συναισθήματα.

Ξέρετε μέσα σέ πόσο διάστημα γράφτηκαν τά 76 βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς;

   Σέ διάστημα 1600 περίπου ἐτῶν! Ἀπό τό 1500 π.Χ. πού γράφτηκε ἡ Γένεση ὥς τό 95 μ.Χ. πού γράφτηκε τό τελευταῖο, ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Καί εἶναι ἐνδεικτικό τῆς θεοπνευστίας της τό γεγονός ὅτι τά 76 αὐτά βιβλία παρουσιάζουν μία ἐντυπωσιακή ἑνότητα μεταξύ τους, ἐνῶ γράφτηκαν σέ διαφορετική ἐποχή καί τόπο, ἀπό ἀνθρώπους διαφόρων κοινωνικῶν τάξεων, πολιτισμῶν καί συνθηκῶν (ἀπό βασιλιάδες μέχρι ψαράδες καί τελῶνες, ποιμένες καί ἐπιστήμονες)  ἄγνωστους καί ἄσχετους μεταξύ τους καί χωρίς τή συνείδηση ὅτι γράφουν βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

   Γιά νά καταλάβουμε πόσο δύσκολο εἶναι αὐτό, ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ἀποφασίζεται νά γίνει ἕνα ἄγαλμα ὑπέροχο, ὄχι ἀπό ἕναν ἀλλά ἀπό πολλούς γλύπτες. Ὁ καθένας θά δουλέψει χωρίς καμιά γνωριμία, οὔτε συνεννόηση μέ τόν ἄλλον. Στόν καθένα ἀνατίθεται νά φτιάξει ἕνα διαφορετικό κομμάτι, στόν ἕνα τό  κεφάλι, στόν ἄλλο τό χέρι, στόν ἄλλο τό πόδι κλπ. Καί ὕστερα τά συναρμολογοῦμε καί βλέπουμε ὅτι τό ἔργο εἶναι τόσο θαυμαστό, ἔχει τέτοια ἑνότητα σάν νά τό ἔφτιαξε ἕνας καί μόνο ἄνθρωπος ἤ σάν νά εἶναι ἀποτέλεσμα στενῆς συνεργασίας! Καί ὅμως, στήν περίπτωση αὐτή ὁ καθένας ἔκανε τό δικό του κομμάτι μόνος! Ἔτσι ἀκριβῶς ἔγινε καί μέ τή συγγραφή τῶν βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

3. Πῶς εἴμαστε σίγουροι ὅτι τά κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι τά αὐθεντικά; Πῶς ἀνευρέθηκαν καί διατηρήθηκαν ἀναλλοίωτα μέσα σέ τόσους αἰῶνες; (...)

 • Τό 250 π.Χ. στήν Ἀλεξάνδρεια ἐπί Πτολεμαίου Β΄ τά 49 βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μεταφράστηκαν στήν ἑλληνική γλώσσα ἀπό 72 ἑρμηνευτές. Ἡ μετάφραση αὐτή λέγεται «Τῶν Ἑβδομήκοντα» (Ο’) καί ἔχει μεγάλη σπουδαιότητα, γιατί εἶναι ἡ ἀρχαιότερη καί τήν χρησιμοποίησε καί ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, πράγμα πού τήν ἐπικυρώνει.
 • Τά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης γράφτηκαν ἀπευθείας στήν ἑλληνική, πλήν τοῦ «κατά Ματθαῖον» πού γράφτηκε στά Ἀραμαϊκά καί μεταφράστηκε ἄμεσα ἀπό τόν ἴδιο τόν Εὐαγγελιστή. Ἦταν γνωστά ἀπό τούς πρώτους χρόνους τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Κυκλοφόρησαν ἀρχικά καί στίς περιοχές πού διαδραματίστηκαν τά γεγονότα πού ἱστοροῦν καί ἔχουν μεγάλη χρονική ἐγγύτητα μέ αὐτά. Οἱ ἀναγνῶστες τους ἑπομένως ἦταν σίγουρα καί  ἄνθρωποι πού εἶχαν προσωπική ἀντίληψη καί γνώμη γιά τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί τά θαύματά Του.
 • Μία ἀπό τίς πρῶτες μέριμνες τῆς Ἐκκλησίας ἦταν νά ξεχωρίσει καί νά ἀπορρίψει τά ψευδεπίγραφα εὐαγγέλια, γνωστά ὡς «ἀπόκρυφα», καί ἐπιστολές (πού δέν περιεῖχαν ἀπόλυτα ἀκριβή στοιχεῖα). Τά κανονικά βιβλία τῆς Κ.Δ. κυκλοφόρησαν ἀμέσως ὡς πρωτότυπα μεταξύ τῶν πρώτων Ἐκκλησιῶν. Φυλάχτηκαν καί ἀντιγράφηκαν σέ περγαμηνές καί παπύρους ἀπό εἰδική τάξη μοναχῶν, τούς «Ἀντιγραφεῖς» καί «Καλλιγράφους» μέχρι τήν ἀνακάλυψη τῆς τυπογραφίας.
 • Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι τό αὐθεντικότερο βιβλίο. Αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τό πλῆθος καί τήν ἀρχαιότητα τῶν χειρογράφων πού μᾶς διασώζουν τά κείμενά της. Ὑπάρχουν χειρόγραφά της Κ. Διαθήκης τοῦ 4ου μ.Χ. αἰώνα, ἀπέχουν δηλαδή 3-4 αἰῶνες ἀπό τό χρόνο συγγραφῆς τῶν πρωτοτύπων κειμένων. Ἐνῶ τήν ἱστορία τοῦ Θουκυδίδη (5ος π.Χ. αἰ. ) καί τά Ὁμηρικά ἔπη (8ος π.Χ. αἰ.) τά διασώζουν χειρόγραφα τοῦ 10ου μ.Χ. αἰώνα!

   ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Ποιά ἀνταπόκριση ἔχει ἡ Ἁγία Γραφή στόν κόσμο; (...)

   Τόν 18ο αἰώνα ὁ φιλόσοφος καί δάσκαλος τῆς ἀθεΐας Βολταῖρος εἶχε πεῖ ὅτι ὕστερα ἀπό 50 χρόνια ἡ Βίβλος θά πωλεῖται μόνο στά παλαιοπωλεῖα. Λίγα χρόνια ἀργότερα τό σπίτι τοῦ Βολταίρου ἔγινε βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἁγίας Γραφῆς!

   Σήμερα ἡ Βίβλος εἶναι μεταφρασμένη σέ 1200 γλῶσσες καί κάθε χρόνο κυκλοφορεῖ σέ 25 ἑκατομμύρια ἀντίτυπα περίπου, ἀριθμό ρεκόρ στόν ὁποῖο κανένα ἄλλο βιβλίο δέν φτάνει! Κυρίως ὅμως ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ἕνα βιβλίο πού κάνει θαύματα, μεταμορφώνει ἀνθρώπους. Ξέρετε  κανένα περιστατικό; (βλ. Π.Τ.Ν. τ.719 σ. 16-17)

  Ἀνοίγοντας τυχαῖα τήν Ἁγία Γραφή ὁ ἱερός Αὐγουστίνος ἔπεσε πάνω σ’ ἕνα χωρίο: «ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίτας καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾿ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν...» ( Ρωμ. ιγ’ 12-14 ). Αἰσθάνθηκε ρίγος, συγκλονισμό, μίλησε στήν καρδιά του καί ἡ ζωή του ἄλλαξε πορεία .Ἔγινε ὁ ἅγιος Αὐγουστίνος!!! Καί πόσοι ἄλλοι...! Ἡ Ἁγία Γραφή ἀναγέννησε καί ἄλλαξε τά ἤθη καί τίς καρδιές πολλῶν  ἀνθρώπων.   

2. Ποιά εἶναι ἡ θέση τῆς Ἁγίας Γραφῆς στή δική μας ζωή; (...)            

   Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι τό βιβλίο στό ὁποῖο ὀφείλουμε ἀπέραντη τιμή καί σεβασμό, εἶναι ἱερό. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι στούς ὀρθόδοξους ναούς τό Ἱερό Εὐαγγέλιο τό βλέπουμε καταστόλιστο μέ ἀκριβά πετράδια καί τοποθετημένο στήν πιό ἐπίσημη καί ἱερή θέση, πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα κι ὅταν τό προσκυνοῦμε νοιώθουμε πώς προσκυνοῦμε τόν ἴδιο τόν Κύριο.

   Νά φροντίσουμε καί στό σπίτι μας τό ἴδιο τιμητική νά εἶναι ἡ θέση τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ὄχι ἀνάμεσα στά ἄλλα βιβλία μας, μέ πεταμένα πάνω της χαρτιά, περιοδικά, χάρακες καί ὅ,τι ἄλλο καί φυσικά ὄχι κάπου καταχωνιασμένη σέ ἀχρησία.

   Κυρίως ὅμως νά θελήσουμε νά ἔχει τιμητική θέση καί στή ζωή μας. Νά συνειδητοποιήσουμε  τή σπουδαιότητα τῶν λόγων της καί τήν αἰώνια διαχρονική ἰσχύ τους. Ἀπό τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ «ἰῶτα ἕν ἤ μία κεραία οὐ μή παρέλθῃ ἀπό τοῦ νόμου ἕως ἄν πάντα γένηται» (Ματθ. ε’ 18). Τά λόγια του Χριστοῦ ἰσχύουν σέ κάθε ἐποχή γιά κάθε ἄνθρωπο καί ἔχουν δύναμη μεγάλη.

   ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἶπε: «Τά ρήματα ἅ ἐγώ λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι καί ζωή ἐστιν» (Ἰω. ς’ 63). Πράγματι. «Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔχει δύναμη γιατί μέσα του κρύβει Πνεῦμα Ἅγιο... Ἀκοῦς τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί παίρνεις Πνεῦμα Ἅγιο. Διαβάζεις τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί παίρνεις Πνεῦμα Ἅγιο, παίρνεις ζωή, παίρνεις δύναμη, ὄγκους δυνάμεων, νά ἀντιμετωπίσεις τά προβλήματα καί τίς συντυχίες τῆς ζωῆς σου...

   Στήν ἀρχή τῆς κάθε μέρας, μ’ αὐτό ἤ ἐκεῖνο τό παρασκεύασμα, θά πάρεις, λέει, θετική ἐνέργεια. Ἄσε τή θετική ἐνέργεια, καί ἄντλησε τή θεϊκή ἐνέργεια, τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού θά σοῦ δώσει καί σήμερα ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Μήν τόν παραμελήσεις καμία μέρα. Ἀφιέρωσε λίγα λέπτα, καί θά πάρεις τεράστια δύναμη, χάρη Θεοῦ μέσα σου»

 1. Ν. Π. Βασιλειάδη, «Ἀρχαιολογία καί Ἁγία Γραφή»
 2. Ν. Π. Βασιλειάδη, «Σῶμα Χριστοῦ»
 3. Ν. Παπαδόπουλου, «Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη»
 4. Μητρ. Ἀττικῆς Νικοδήμου, «Μαρτυρία ἀπό τά σπλάγχνα τῆς γῆς»
 5. Ἀρχιμ. Θεοκλήτου Φεφέ, «Σκύψε ἀδελφέ», ἐκδ. Σήμαντρο
 6. Περιοδικό «Πρός τή Νίκη»,  Ἰανουάριος 2010, (τ.719).